Solarmagic er styret og drevet af en solcelle, hvilket gør anlægget helt gratis i drift. Når solen skinner, bliver der blæst tør, frisk og letopvarmet luft ind i huset, hvilket sammen med det passive solindfald gennem vinduer, får fugten i huset frigivet og blæst ud af huset. Anlægget ventilerer huset, og sænker luftfugtigheden, hvilket giver et bedre indeklima, ligesom det også hæver temperaturen en smule. Når huset er tørt og letopvarmet, vil være langt lettere og hurtigere at varme op. Det giver en stor besparelse på varmekontoen, ligesom det mindsker risikoen for fugt, råd og svampeskader på huset. Erfaringerne med SolarMagic viser, at den fjerner fugten i vinduerne, skabslågerne binder ikke længere. Møbler og sengetøj er ikke længere kolde og klamme, ligesom den kendte “sommerhuslugt” er forsvundet.
Anlægget kan monteres både på væggen og på taget. Det kræver blot et lille solbeskinnet areal på huset. Det er i vinterhalvåret, hvor solen står lavt på himlen at solen skal ramme solcellen, så det er vigtigt at der ikke er høje træer eller nabohuse, der skygger for anlægget på denne tid af året.
Nej – der skal ikke laves en taggennemføring, som det kendes ved den klassiske luftsolfanger. Et tagmonteret SolarMagic anlæg udnytter netop varmeeffekten fra undersiden af taget, hvorfor der ikke skal laves hul i taget med risiko for utætheder til følge. Det eneste der skal gennem taget er en ledning.
SolarMagic er umiddelbart let at montere, da der er en udførlig monteringsvejledning med i kassen. Er du lidt “Gør det selv” minded, vil det ikke volde dig problemer. Hvis du ikke ønsker at gøre det selv, har vi forhandlere over hele landet som kan klare montagen for dig.
SolarMagic udnytter et patenteret koncept, hvor anlægget udnytter den passive solvarme som solen afleverer på husets klimaskærm. Når solen skinner på en flade bliver denne flade opvarmet, det er uanset om det er en solfanger, taget på huset, væggen på huset eller taget på bilen. SolarMagic udnytter denne effekt til at få luften letopvarmet inden den blæses ind i huset. Populært sagt udnytter SolarMagic den “solfanger”¹ der i forvejen er indbygget i huset.
Nej det er det ikke. SolarMagic udnytter varmen fra hele tagfladen vil det samlede solvarmeareal som SolarMagic udnytter, være langt større, end hvis man monterede en klassisk luftsolfanger på taget. Det svarer til at man sætter en lille solfanger på en i forvejen stor solfanger, og så kun bruger den lille!! En klassisk luftsolfanger vil også ofte være meget synlig på taget, da de ofte skal rejses op i mindst 60 graders hældning for ikke at blive overophedet ved stilstand om sommeren. Et SolarMagic anlæg er meget diskret, og kræver ikke at der skal tages væsentlige arkitektoniske hensyn.
Fordi den bliver drevet af en solcelle, der kun producerer strøm når der er sol på himlen. Det betyder at ventilatoren kun kører når solen skinner. Når solen skinner, er luftfugtigheden samtidig lav, hvilket igen betyder, at det altid er tør, frisk og letopvarmet luft der bliver blæst ind i huset. Den tørre, friske og letopvarmede luft, vil sammen med den passive solindfald gennem feks. sydvendte vinduer få fugten ud af huset.
En luftsolfanger generelt uanset hvilken type eller fabrikat kan ikke tilføre huset varme af betydning i de koldeste måneder på året, selv om der er producenter der hævder det modsatte!! Grunden til at luftsolfangere er så effektive til affugtning af uopvarmede bygninger er, at de tilfører huset tør og frisk luft, fordi de kun kører når der er sol på himlen. Når der er sol på himlen i vinterhalvåret er luften tør, og det er den tørre luft der bliver blæst ind i huset, sammenholdt med den passive solindfald, der giver den store effekt. Ganske vist, er indblæsningsluften fra luftsolfangeren varmere end udeluften, men den største varmetilførsel kommer oftest ind i husene ved passiv solvarme gennem sydvendte vinduer. Det er primært varmen fra disse vinduer, der får fugten til at blive frigivet i huset, og så er det luftmængden fra luftsolfangeren, der får den fugtige luft ud af huset, og erstattet med tør og frisk udeluft. Når så fugten er væk, vil huset virke varmere, ligesom et tørt hus er meget lettere, og billigere at opvarme end et fugtigt hus.
Det kan den, fordi SolarMagic udnytter den passive solindfald på husets klimaskærm, sammenholdt med at det er en solcelle der driver og styrer anlæggets drift. Det er derfor altid tør, frisk og letopvarmet luft der blæses ind i huset, hvilket sammen med den passive solindfald gennem sydvendte vinduer får fugten frigivet og blæst ud af huset.
Fordi de er lavet efter den traditionelle måde at lave en solfanger på. SolarMagic derimod, bruger husets klimaskærm som “solfanger” hvilket gør at SolarMagic kan gøres meget mindre og mere diskret end traditionelle luftsolfangere. SolarMagic er et brugsmodelsbeskyttet system som er udviklet efter mange års erfaring med luftsolfangere, og en videreudvikling af den klassiske luftsolfanger med “kassen” på taget.
De to ting der bliver “slidt” på et SolarMagic anlæg er solcelle og ventilator. Da solcellen er af høj kvalitet og ikke er bygget ind i en solfanger, med risiko for overophedning har den en meget lang levetid. Ifølge producenten omkring 25 år, hvilket er det samme for ventilatoren ved normal drift. Vi har endnu ikke oplevet at hverken solcelle eller ventilator er gået i stykker.
Ved fuld solindstråling ligger støjniveauet på 35 – 40 db afhængig af anlægstype. Det svarer til en moderne emhætte på laveste niveau. Alle SolarMagic anlæg er udstyret med en afbryderfunktion, så anlægget kan stoppes hvis man er i huset og føler sig generet af lyden.
Den bedste placering er direkte mod syd, da solen i de mørkeste vintermåneder står lavt på den sydlige himmel, men andre placeringsmåder kan også bruges jf. vores vejledning.
Det afhænger af husets orientering og solindfaldet på huset. Hvis huset har sydvendte vinduer er placeringen af anlægget af mindre betydning. Man skal kigge på hvor på huset der er mest sol, og så skal anlægget placeres der.
Hvis huset har store sydvendte vinduer kan indblæsningsrøret sidde et hvilket som helst sted, og så kan man placere solcellen mod syd.
Et SolarMagic anlæg blæser altid tør, frisk og letopvarmet luft ind i huset, hvilket er med til at hæve temperaturen i huset. Under normale forhold kan anlægget holde huset frostfri, men det er ikke noget vi kan garanterer under alle forhold. Hvis der kommer en periode med hård frost og ingen sol, så vil anlægget ikke kunne holde huset frostfri. Vores tilbagemeldinger går dog på at det er yderst sjældent at der er problemer med frost i huset. Hvis man vil være på den sikre side anbefaler vi, at lade elradiatorerne stå på frostsikring, så vil de træde til i de særligt kolde perioder. Det vil ikke være hver vinter de vil være i gang.
Anlægget vil lave et lille overtryk i huset, hvilket gør at luften vil søge derhen hvor den kan komme ud. Det vil i praksis sige gennem udluftningsventiler, skorsten, emhætte og andre “huller” i huset. De fleste huse har også naturlige revner og sprækker, som tillader luften at passere, så det vil kun i sjældne tilfælde være påkrævet at installere udluftningsventiler i huset. Man skal tilstræbe at der ikke er udluftningsventiler åbne i den ende af huset hvor anlægget blæser luft ind, så luften derved tvinges gennem hele huset.
Alle SolarMagic anlæg har en afbryderkontakt som gør det muligt at slukke for anlægget om sommeren når det er rigeligt varmt i huset.
Da solcellen på en SolarMagic ikke er lukket inde bag en isolerende dækplade, vil der ikke være risiko for at høje temperaturer ved stilstand, vil ødelægge solcellen.
Ja, det er alle SolarMagic anlæg forberedt til. SolarMagic har som standard en rumtermostat som har indbygget en udgangsport til en køleventilator. Kølesystemet er en ventilatorenhed der monteres i væggen i husets nordside, hvor temperaturen om sommeren altid vil være lavere end på sydsiden.
Det er helt normalt. Det sker nogle gange lige før anlægget starter op, fordi der på dette tidspunkt netop ikke er nok sol til at få ventilatoren til at snurre.
Når først anlægget er installeret er der ikke umiddelbart nogen vedligeholdelse ved anlægget. Filteret i indblæsningsrøret skal skiftes efter behov, men normalt går der flere år mellem der er behov for at skifte dette filter.
Det er svært at sige noget generelt om det, da der selvfølgelig afhænger at hvordan anlægget installeres i huset. Det er normalt at der går flere år mellem at filteret skal skiftes.
Det kan være at der er slukket for afbryderkontakten, eller at termostaten er skruet for langt ned. Der er også den mulighed at der ikke er sol nok på himlen til at få anlægget til at køre. Det er særlig i de mørkeste vintermåneder hvor man kan opleve dette fænomen. Da står solen så lavt på himlen at det kun er fra ca. kl. 11 til 14 at der er kraft nok i solen, til at få ventilatoren til at køre. Nogle gange kan man høre en svag “knurren” fra anlægget. Det er lige før anlægget starter op at denne lyd fremkommer.
Det har flere fordele, bla. vil en dækplade ofte begrænse lysindfaldet til solcellen, hvilket vil reducere tiden hvor anlægget kører. Dette er særlig risikabel hvis dækpladen er lavet af et plastmateriale som med tiden vil blive “mælkehvidt” En dækplade vil også ved stilstand om sommeren hæve temperaturen ved solcellen med risiko for overophedning til følge. Nogle typer SolarVentilations-anlæg med en dækplade over solcellen kan ikke monteres fladt på taget af huset, men skal pga risiko for overophedning rejses op i feks. 60 graders hældning, hvilket vil skæmme huset facade.
Det er ikke afgørende om indblæsningsventilen er placeret i loftet eller i væggen, ligesom det heller ikke er afgørende om ventilen sidder højt eller lavt i huset. Det drejer sig om at få blæst noget tør, frisk og gerne letopvarmet luft ind i huset og helst i stor mængde. Det man skal være opmærksom på er, hvordan den indblæste luft kan komme ud af huset igen. Det er en fordel at luften bevæger sig gennem hele huset, hvilket man til dels kan styre ved at sørge for at evt. udluftningsventiler m.v. er lukkede der hvor inddblæsnings ventilen fra SolarMagic sidder. Erfaringerne viser at det ofte er bedst at lukke alle udluftningsventiler i huset, da der i de fleste huse er naturlige ventilationsmuligheder i form af naturlige revner og sprækker, skorsten, emhætte o.s.v. Det kan evt. være nødvendigt at lade en enkelt ventil stå åben i modsatte ende af huset i forhold til hvor SolarMagic blæser ind. Der må ikke være for mange udluftningsventiler åbne, da det vil medføre at udeluften på fugtige dage vil selvcirkulerer gennem huset og derved tilføre huset fugt.
Det er altid frisk udeluft, der bliver suget ind under tagpladerne. Da luften hele tiden bliver udskiftet vil det ikke være “gammel” luft der står i hulrummet, men tør, frisk og let opvarmet luft, hvilket også er gældende hvis luften tages fra et ventileret loftsrum. Da SolarMagic suger luften fra hele tagfladen eller fra hele loftsrummet, vil luften bevæge sig meget langsomt hen mod indsugningen, hvilket gør at luften kun vil bære meget få urenheder med hen til indsugningen. Pollen og andre urenheder i udeluften vil ikke blive suget med ind i huset, ligesom isoleringspartikler heller ikke vil blive frigivet af luftstrømmen. Skulle der være enkelte urenheder i luften vil de som hovedregel blive fanget af filteret. Når SolarMagic monteres på denne måde kræver det selvfølgelig at taget eller loftsrummet er tæt og uden råd og svampeskader, som vil kunne forringe luftkvaliteten.
Ifølge arbejdstilsynets retningslinier, afgiver faste hårde asbestplader (asbestholdige eternitplader) ikke asbest når de er hele og uden revner. Først i det øjeblik man bearbejder pladerne, enten ved at save eller skære i pladerne bliver der frigivet asbestfibre. Der findes en del asbestholdige ventilationskanaler i ældre bygninger, hvilket ikke udgør en helbreds risiko så længe disse kanaler ikke bearbejdes eller på anden måde beskadiges. Et SolarMagic anlæg kræver ikke at der laves hul i taget, hvorfor installationen ikke giver risiko for frigivelse af asbestfibre. I øvrigt har systemet en meget effektiv luftfilter system som opfanger selv den mindste urenhed.